Skoolvakke
VAKKE WAT AANGEBIED WORD
Junior Fase
Afrikaans en Engels
Wiskunde
Lewensvaardigheid
Skaak
Rekenaars - Technic Kidz (Integrasielesse asook Tegnologiese kennis)
LO
Intermediêre en Senior Fase
Afrikaans - Taalgeletterdheid en Kommunikasie
Aardrykskunde
Ekonomiese Bestuurs Wetenskappe (slegs Graad 7)
Engels - Taalgeletterdheid en Kommunikasie
LO
Kuns en Kultuur (Musiek en Dans)
Lewensoriëntering
Geskiedenis
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Rekenaars - Technic Kidz (Integrasielesse asook Tegnologiese kennis)
Wiskundige Geletterdheid
Die Nasionale Kurrikulum Verklaring

Die Nasionale Kurrikulum Verklaring Graad 1 tot 6, op hierdie stadium, vorm die grondslag van wat beskou kan word as die kennis, vaardighede en waardes wat noodsaaklik is om te leer. Dit sal verseker dat leerders kennis en vaardighede verwerf en toepas op maniere wat betekenisvol is vir hulle lewens. Hiervolgens bevorder die kurrikulum die idee van begronde kennis binne plaaslike, bekende kontekste en terselfdertyd toon dit sensitiwiteit ten opsigte van die globale vereistes.

Die volgende doelwitte word daargestel:

Om leerders, ongeag hul sosio-ekonomiese agtergrond, ras, geslag, fisiese of intellektuele vermoë, toe te rus met die kennis, vaardighede en waardes wat nodig is vir selfvervulling en betekenisvolle deelname in die samelewing as burgers van 'n vrye land; om toegang tot hoër onderwys te verskaf; om die oorgang van leerders vanaf onderwysinstellings na die werkplek te fasiliteer en om aan werkgewers 'n voldoende profiel van 'n leerder se vermoëns te verskaf.

Die volgende beginsels geld:

Sosiale transformasie : Dit verseker dat onderwysongelykhede van die verlede aangepak word en dat gelyke onderwysgeleenthede aan alle sektore van die bevolking voorsien word;

Aktiewe en kritiese leer : Dit moedig 'n aktiewe en kritiese benadering tot leer aan eerder as om te leer sonder om te begryp en nie-kritiese leer van gegewe waarhede;

Hoë kennis en hoë vaardighede: Dit is die minimum standaarde vir die kennis en vaardighede wat in elke graad verwerf moet word, word gespesifiseer en stel hoë, bereikbare standaarde in alle vakke.

Die volgende word in die vooruitsig gestel:

Identifiseer en los probleme op en neem besluite deur kritiese en kreatiewe denke; werk doeltreffend saam met ander as lede van 'n span, groep, organisasie en gemeenskap; organiseer en bestuur hulself en hulle aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend; versamel, ontleed en organiseer inligting en evalueer dit krities;

kommunikeer doeltreffend deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

gebruik wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon; en begryp die wêreld is 'n stel verwante stelsels waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie.

Inklusiwiteit behoort 'n belangrike deel van organisering, beplanning en onderrig by elke skool te vorm. Dit kan alleenlik gebeur indien alle onderwysers deeglik begryp hoe om leerstruikelblokke te herken en aan te pak, asook hoe om vir diversiteit te beplan.