Naskoolsentrum

Inligting aan ouers
Die Naskool van Stephanus Roos is gehuisves op die skoolterrein.
Kos, Koeldrank en 'n vrug in seisoen word daagliks voorsien.
Huiswerk word gedoen onder toesig van bekwame personeellede.
Kinders moet streng by die rëels hou, so nie sal hulle gevra word om die naskool te verlaat.
Naskoolfooie moet elke maand voor die 7de vooruit betaal wees.

NASKOOLSENTRUM URE

Tydens Skoolkwartale Maandae tot Vrydae 13:30 - 17:30
Tydens Skoolvakansie Maandae tot Vrydae 06:30 - 17:30
Let Wel: Reël asseblief vooraf met die personeel indien u na 17:30, u kind by die naskoolsentrum kom afhaal.
KOSTES: Asministrasie eenmalig R100 per kind
Leerder
R 900.00 vir Januarie en R800.00 vir Feb - Nov
DAGBESOEKERSTARIEWE
Dagbesoekerstariewe: R60.00 Middagtarief per leerder
Vakasiesorg R40.00 Ekstra vir elke dag wat kind vakansiesorg bywoon.
Slegs vir voltydse naskoolleerders.
BETALINGS
Nota
Bankbesonderhede
Nota

Naskoolgeld is streng vooruitbetaalbaar en moet voor of op die 7de werksdag van 'n maand betaal wees.

L/S Stephanus Roos Naskool ABSA TJEKREKENINGS
Rekno: 405 894 3545
Takkode: 33 69 45
Sinoville tak

NB. Verwysingsnommer moet asb op betaling verskyn, soos op skoolverwysings-nr
ETES: 'n Ligte middagete en koeldrank soos voorgeskryf deur die Departement van Gesondheid word elke dag verskaf. Gedurende die middag ontvang elke kind 'n vrug in seisoen.
MEDIKASIE: Indien 'n leerder allergies is vir bye moet u die medikasie sowel as u mediesefonds besonderhede aand ie naskool stuur.
HUISWERK: Opgeleide personeel hou toesig oor huiswerk. Ons waardeer dit as ouers navraag doen oor huiswerk, toetse en eksamens.
SKRIFTELIKE TOESTEMMING: Indien 'n leerder die skoolterrein moet verlaat word 'n skriftelike toestemmingsbrief van die ouer verlang. Ouers moet kinders self kom uitteken. Kinders wag nie by ander hekker vir ouers wag nie.
KLERE: Die leerders se klere, tas en alles wat na die naskool gebring word, MOET asseblief baie duidelik gemerk wees. Dit vergemaklik net almal se taak om die verlore goedere weer by die oorspronklike eienaar terug te besorg.
BEDANKING: Skriftelike kennisgewing van 1 kalendermaand moet ingedien word indien u nie meer van die naskool gebruik gaan maak nie.
Vorms en Algemene Inligting
Tel: 012 567 3762

Kliek hier om bladsy toe te maak.